23.5 C
Thessaloniki
25, May 2024

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2024 – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΚΤΟ – ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ


12 Ευαγγέλια: Το 
Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης 2 Μαΐου 2024. Μεγάλη Εβδομάδα. Ευαγγέλιο Έκτο. Μεγάλη Πέμπτη με τον μυστικό δείπνο, τον Ιερό Νιπτήρα, την υπερφυά προσευχή και την προδοσία αυτή. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου (μετατίθεται Τετάρτη του Πάσχα, 8 Μαΐου 2024). Η Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας η Θαυματουργή. Κατά Μάρκο: Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού. Η σταύρωση του Ιησού. Έκτο Ευαγγέλιο από τα δώδεκα Ευαγγελικά αποσπάσματα κατά την Μεγάλη Πέμπτη από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΕ'(15) 16-32

Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστι πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν·
καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον,
καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν. χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων·
καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.
καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.

Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ρούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος.
καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε.
καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾿ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.
ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη· ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.
Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.
καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη.
Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες· οὐά, ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν!
σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.
ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

Νεοελληνική Απόδοση

Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού

Οι στρατιώτες τότε τον οδήγησαν μέσα στην εσωτερική αυλή, που είναι το πραιτόριο, και συγκαλούν όλη τη στρατιωτική μονάδα.
Και τον ντύνουν με πορφύρα και του θέτουν γύρω από το κεφάλι ένα αγκάθινο στεφάνι που έπλεξαν.
Και άρχισαν να τον χαιρετούν: «Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων».
Και χτυπούσαν το κεφάλι του με καλάμι και τον έφτυναν και, αφού έπεσαν στα γόνατα, τον προσκυνούσαν.
Και όταν τον ενέπαιξαν, τον έγδυσαν από την πορφύρα και τον έντυσαν με τα ρούχα του. Και τον οδηγούν έξω για να τον σταυρώσουν.

Η σταύρωση του Ιησού

Και αγγαρεύουν κάποιον που περνούσε από εκεί κοντά, το Σίμωνα τον Κυρηναίο, που ερχόταν από την εξοχή, τον πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου, για να σηκώσει το σταυρό του.
Και τον φέρνουν πάνω στον τόπο του Γολγοθά, που ερμηνεύεται, “Κρανίου Τόπος”.
Και του έδιναν κρασί με σμύρνα. αλλά αυτός δεν το έλαβε.
Και τον σταυρώνουν και διαμοιράζονται τα ιμάτιά του, ρίχνοντας κλήρο γι’ αυτά τι κανείς θα πάρει.
Ήταν τότε εννιά η ώρα το πρωί, και τον σταύρωσαν.
Και ήταν η επιγραφή της αιτίας της καταδίκης του γραμμένη από πάνω του: “Ο βασιλιάς των Ιουδαίων”.
Και μαζί του σταυρώνουν δύο ληστές, έναν από τα δεξιά και έναν από τα αριστερά του.
Και εκπληρώθηκε η Γραφή που λέει: Και μαζί με άνομους λογαριάστηκε.
Και εκείνοι που πορεύονταν δίπλα του τον βλαστημούσαν κουνώντας τα κεφάλια τους και λέγοντας: «Α, εσύ που καταστρέφεις το ναό και τον οικοδομείς σε τρεις ημέρες,
σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό».
Όμοια και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν μεταξύ τους μαζί με τους γραμματείς και έλεγαν: «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δε δύναται να σώσει.
Ο Χριστός, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό, για να δούμε και να πιστέψουμε». Και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του τον έβριζαν.

Μεταξύ του Πέμπτου και Έκτου Ευαγγελίου κατά την Ακολουθία των Παθών ψάλλεται ο Ύμνος «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» ενώπιον του Εσταυρωμένου στο μέσο του Ναού.


spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
ForANewLife - Healhy coffee by DXNspot_img
150FansLike
72FollowersFollow
367SubscribersSubscribe